photo Untitled_zps4bjryfvc.png

KH THÁNG HÀNH ĐỘNG PC AIDS

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Công Thiết
Ngày gửi: 19h:44' 24-11-2015
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 152
Số lượt thích: 0 người
UBND XÃ BÌNH DƯƠNG
B BCĐ PC TỘI PHẠM, TỆ NẠN XH §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
VÀ XD PHONG TRÀO TOÀN DÂN
BẢO VỆ ANTQ
Số: /KH - BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 10 tháng 11 năm 2015

KẾ  HOẠCH
 Triển khai tháng hành động Quốc gia phòng, chống  HIV/AIDS năm 2015
(Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 10/12/2015)
 
Thực hiện kế hoạch số: /KH-BCĐ ngày 05/11/2015 của Ban chỉ đạo phòng, chống , XH và XD phong trào toàn ANTQ về việc triển khai tháng hành động phòng, chống AIDS năm 2015.
Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn XH XD phong dân bảo vệ ANTQ xã Bình Dương xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015” như sau:
I.  MỤC DÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
1.1. Thu hút sự quan tâm, đầu tư và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống HIV/AIDS;
            1.2. Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS trên quy mô cả nước và phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư”;
            1.3. Tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của những người dễ tổn thương, người có nguy cơ lây nhiễm cao;
1.4. Mở rộng độ bao phủ và nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV đến mọi người dân;
1.5. Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình và xã hội đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV.
2. Yêu cầu:
Các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội và địa phương căn cứ điều kiện, tình hình thực tế để lựa chọn các hình thức truyền thông can thiệp đa dạng, phong phú về nội dung để tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS đến với người dân, các nhóm nguy cơ cao, những người dễ tổn thương nhằm bổ sung, nâng cao hiểu biết về kiến thức, kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS; tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.
II.   CHỦ ĐỀ VÀ KHẨU HIỆU:
1. Chủ đề của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống AIDS năm 2015:
“Hướng tới mục tiêu 90-90-90 để kết thúc dịch AIDS tại Việt Nam”
(90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc kháng Virus và 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng Virus, kiểm soát được số lượng Virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác).
2. Khẩu hiệu của Tháng hành động: (Có phụ lục kèm theo)
III. THỜI GIAN THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG:
- Thời gian Tháng hành động: Từ ngày 10/11/2015 đến ngày 10/12/2015;
- Mít tinh và diễu hành hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS vào ngày 30/11/2015. 
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG:
1. Công tác chỉ đạo và điều hành:
- Ban chỉ đạo căn cứ kế hoạch triển khai và thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên phối hợp, và triển khai có hiệu quả các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
- Phân công các ngành thành viên của ban chỉ đạo, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể tham gia chỉ đạo, giám sát hỗ trợ các hoạt động và tham dự Lễ mít tinh tại các xã vào ngày 30/11/2015.
- Trạm y tế xã là cơ quan thường trực làm đầu mối phối hợp với các ngành thành viên liên quan,
No_avatar

ai có bao cáo công tác NCT định kỳ quý, 6 tháng, năm không cho em xin với

Avatar

Các bác cho em xin Kịch bản Đại hội Chi bộ Trạm y tế với ạ.

No_avatarf

các anh chị nào có mẫu ghi nghị quyết chi bộ trạm y tế hàng tháng cho em xin với, và biên bản họp chi bộ hàng tháng nữa

 

Avatar

Các bác cho em xin Kịch bản Đại hội Chi bộ Trạm y tế với ạ.

No_avatar

VAO MAU SO HOP BCSSKND

 

No_avatar

Ai có Hế hoạch HIV năm cho xin vói

No_avatar

có ai có mẫu báo cáo mô hình điểm HIV không ạ

 

No_avatar

Đồng nghiệp nào có Báo cáo hoạt động của ban chăm sóc sức khỏe nhân dân không cho xin với

 
Gửi ý kiến