1 khách và 0 thành viên

JwZEQ9H

BIEN BAN DANG KY THI DUA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lưu Văn Tuât
Ngày gửi: 19h:44' 23-11-2014
Dung lượng: 66.5 KB
Số lượt tải: 417
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM Y TẾ ĐẮKR’LẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRẠM Y TẾ ĐĂKWER Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TrBB-TYT ĐăkWer, ngày tháng năm 2014

TRÍCH BIÊN BẢN
Về việc họp xét đánh giá thi đua, khen thưởng năm 2014, đăng ký thi đua 2015

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại Trạm Y tế xã ĐăkWer tiến hành họp xét đánh giá thi đua khen thưởng năm 2014 và đăng ký thi đua 2015 với thành phần và nội dung như sau:
I. THÀNH PHẦN:
1. Ông Lưu Văn Tuất Trạm trưởng Chủ trì
2. Bà Lê Thị Kim Yến Phó Trưởng trạm
3. Bà Nguyễn Thị Mai Nhân viên Thư ký
4. Ông Ngô Du Nhân viên
5. Bà Phương Thị Như Quỳnh Nhân viên
6. Bà Vũ thị Xoan Nhân viên
7. Bà Vũ Thị Hải Huyền Nhân viên
II. NỘI DUNG:
1. Ông Lưu Văn Tuất -Trạm trưởng thông qua nội dung cuộc họp: Họp xét đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2014, đăng ký thi đua năm 2015.
1.1.Thông qua các văn bản có liên quan đến việc đánh giá thi đua khen thưởng năm 2014, và đăng ký thi đua 2015:
Ông Lưu Văn Tuất Trạm trưởng Trạm Y tế thông qua các văn bản sau :
- Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV, ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Thủ tướng Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ và Nghị Định 67/2014/NĐ-CP, ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT, ngày 6/6/2011 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Y tế;
- Thực hiện Công văn số 1067/SYT-TCCB, ngày 16/10/2014 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về việc tổng kết thi đua đề nghị xét khen thưởng năm 2014, đăng ký thi đua năm 2015 ;
- Căn cứ Công văn số 1224/SYT-TCCB, ngày 18/11/2014 của Sở Y tế về việc hướng dẫn bổ sung xét tổng kết thi đua khen thưởng năm 2014.
1.2. Ông Lưu Văn Tuất báo cáo trình tự các bước tiến hành họp xét, đánh giá từng CB-VC: Sau thời gian tiến hành họp xét thống nhất với kết quả như sau:
- Kết quả bình xét cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề nghị tặng giấy khen :
+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : Đ/c Nguyễn Thị Mai
+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : Đ/c Vũ Thị Xoan.
- Kết quả bình xét lao động tiên tiến : Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
TT
Họ và tên
Chức vụ
Lao động tiên tiến

01
Nguyễn Thị Mai
Nhân viên
x

02
Vũ Thị Xoan
Nhân viên
x

03
Phương Thị Như Quỳnh
Nhân viên
x

04
Ngô Du
Nhân viên
x

III. Đề nghị khen thưởng:
1. Đề nghị tặng Giấy khen của Sở Y tế.
1.1. Bà Nguyễn Thị Mai: Nhân viên
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
1.2. Bà Vũ Thị Xoan: Nhân viên
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
2. Đề nghị tặng danh hiệu lao động tiên tiến:
2.1. ông Ngô Du; Chức vụ : Nhân viên;
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
2.2. Bà Nguyễn Thị Mai; Nhân viên
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
2.3. Bà Vũ Thị Xoan; Nhân viên;
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7 (đạt tỷ lệ 100 %).
2.4. Bà Phương Thị Như Quỳnh; Nhân viên
+ Biểu quyết nhất trí: 7/7
JwZEQ9H
 
Gửi ý kiến

Đối tác | Tài trợ | Quảng bá