THƯ MỤC TRANG

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

  • (Dương Văn Thắng)

HOẠT ĐỘNG

Favicon.gif Favicon.png Logo.png 20156.jpg 20154.jpg 20151.jpg IMG_0160.JPG 28467730_914392255396146_448847462586776784_n.jpg Untitled.png

Sắp xếp dữ liệu

Xong ĐA XDVTVL của trạm YT Nguyệt Đức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:17' 15-10-2016
Dung lượng: 131.0 KB
Số lượt tải: 175
Số lượt thích: 1 người (lý hương duyên)
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN THÀNH
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC
ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CỦA TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC


Nguyệt Đức, tháng 01 năm 2016
TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN THÀNH
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC

Số: 01 /TTr-TYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nguyệt Đức, ngày 06 tháng 01 năm 2016TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị phê duyệt Đề án vị trí việc làm.


Kính gửi:
- Trung tâm y tế huyện Thuận Thành


Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/05/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;
Căn cứ Kế hoạch số 709/KH-UBND ngày 16/4/2013 của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ Công văn số 258/SNV-TCBC ngày 22/04/2013 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Công văn số 548/SYT-TCCB ngày 28/05/2013 của Sở Y tế về việc hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành y tế;
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 06/01/2016 của Trạm y tế xã Nguyệt Đức
Trạm y tế xã Nguyệt Đức đề nghị Trung tâm y tế, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Trạm y tế xã Nguyệt Đức
(Có Đề án và các hồ sơ, tài liệu kèm theo).
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (để b/c);
- Lãnh đạo TYT;
- Lưu TYT.
TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
Dương Văn Thắng
TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN THÀNH
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC

Số: 02 /ĐA-TYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Nguyệt Đức, ngày 06 tháng 01 năm 2016ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM
CỦA TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN THUẬN THÀNH


PHẦN I
SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Đặc điểm chung:
Trạm y tế xã Nguyệt Đức trực thuộc Trung tâm y tế huyện Thuận Thành, chịu sự quản lý toàn diện của Giám đốc Trung tâm y tế, sự quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân xã và sự chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật của các khoa, phòng của Trung tâm y tế. Trạm y tế xã có chức năng cung cấp, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân trên địa bàn xã.
Cơ cấu tổ chức bao gồm: Trưởng trạm và Phó trưởng trạm y tế; 1 trạm y tế xã.
Các tổ chức đoàn thể gồm: 1 tổ công đoàn.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Trung tâm y tế huyện Thuận Thành. Trạm y tế xã với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, viên chức, Trạm y tế ngày càng phát triển.
Trong bối cảnh nguồn ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cho Trạm y tế không đáp ứng đủ kinh phí hoạt động thường xuyên, để thực hiện thành công Nghị định 43/NĐ-CP ngày25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả là một bài toán hết sức cần thiết đặt ra cho Trung tâm y tế nói chung và Trạm y tế xã nói riêng.
Triển khai Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012
 
Gửi ý kiến